Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Oświadczenie rodzica

Pobierz dokument
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA/PEŁNOLETNIEGO UCZNIA, ZGŁASZAJĄCEGO SIĘ DO  PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W WARSZAWIE

                                          

 1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedurę bezpieczeństwa dotyczącą zapobiegania
  i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Warszawie w trakcie pandemii zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującej chorobę COVID -19, dalej jako Procedura.
 2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, pracowników poradni i innych dzieci w poradni przez COVID-19.
 3. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji lub zatajenie informacji, o których mowa w Procedurze naraża na kwarantannę wszystkie dzieci, ich rodziny oraz wszystkich pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1.
 4. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do Poradni, tym samym narażenie na zakażenie COVID-19 leży po mojej stronie.
 5. Ja, moi najbliżsi (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie jesteśmy objęci kwarantanną, każdy z domowników jest zdrowy.
 6. W czasie przyjęcia dziecka do Poradni, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, zaczerwienionych oczu, biegunki, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
 7. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.
 8. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do Poradni i pomiar temperatury w trakcie trwania badania.
 9. Moje dziecko nie będzie przynosiło do poradni żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz.
 10. Zostałem/am poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami przy wejściu do poradni może znajdować się maksymalnie 1 rodzic/opiekun i 1 dziecko. W przypadku gdy przy wejściu już przebywa maksymalna wskazana w procedurze ilość osób będę oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz przed drzwiami.
 11. Jestem świadomy, że podczas wejścia do poradni konieczne jest zakrywanie ust i nosa, posiadanie rękawiczek jednorazowych i dezynfekowanie rąk.
 12. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odebrania telefonu od pracowników poradni i odebrania dziecka
  w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w poradni pomieszczenia do izolacji.
 13. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 lub psychologa badającego dziecko.
 14. W przypadku podejrzenia COVID 19 u mojego dziecka lub najbliższego członka rodziny zobowiązuję się poinformować o tym fakcie powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną oraz zastosować się do podanych tam wytycznych a także powiadomić dyrektora Poradni Nr 1 pod numerem telefonu 22 826-99-86; email:  sekretariat@ppp1.waw.pl

 

Warszawa, dnia ……………………….     ……………………………………………………………..

   Podpis Rodziców/Opiekunów prawnych/pełnoletniego ucznia                                                 

 

Podstawa prawna: Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2019r. poz. 59, oraz 2020r., poz. 322, 374 i 567)

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora  - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 11 w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniami i zwalczaniem COVID- 19 art. 6 ust. 1 lit. c „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;” art. 6 ust. 1 lit d „przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;” art. 9 ust. 2 lit i „przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową;”

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r)

 

W załączeniu:

 1. Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID- 19 wśród dzieci, rodziców i pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w trakcie pandemii zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującej chorobę COVID -19
 2. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r.
  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2019r. poz. 59, oraz 2020r., poz. 322, 374 i 567)