KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

List dotyczący działania na rzecz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,

działania na rzecz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
to priorytet Ministerstwa Edukacji Narodowej. Głównym celem wprowadzonych przez nas rozwiązań jest włączenie każdego ucznia do grupy rówieśniczej oraz zapewnienie
wszechstronnej pomocy, dostosowanej do jego sytuacji i stanu zdrowia.

Pragnę zwrócić Państwa uwagę na elastyczne możliwości organizacji kształcenia uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, funkcjonujące już blisko od roku, a jednocześnie prosić o przybliżenie nowych rozwiązań rodzicom tej grupy uczniów. Jest szczególnie istotne, aby rodzice i opiekunowie, którzy będą wnioskować do zespołów orzekających
o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla ich dzieci, a także orzeczenia
o potrzebie indywidualnego nauczania, posiadali kompletne i rzetelne informacje w tym zakresie. Pozwoli to uniknąć wielu nieporozumień, obaw i emocji.

Przypomnę, że indywidualne nauczanie nie powinno być utożsamiane jako forma kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami, którzy powinni uczyć się w szkole ze swoimi rówieśnikami. Przepisy w tej kwestii zostały doprecyzowane i od 1 września 2017 r. każdy uczeń z niepełnosprawnością posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – jeśli takie są jego potrzeby – ma prawo zarówno do indywidualnych zajęć organizowanych w szkole, jak i zajęć organizowanych w mniejszej grupie. Zajęcia te są organizowane na podstawie § 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Ich wymiar
i czas trwania jest uzależniony od potrzeb i możliwości ucznia, o czym decyduje zespół nauczycieli i specjalistów w szkole opracowując indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny. Wymiar godzin zajęć z danego przedmiotu realizowanych przez ucznia może być zatem inny (wyższy lub niższy niż określony w ramowych planach nauczania).

Warto podkreślić, że zorganizowanie indywidualnych zajęć w szkole dla ucznia
z niepełnosprawnością nie wymaga zmiany orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, tym bardziej wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

Z kolei uczniowie chorzy, którym stan zdrowia umożliwia chodzenie do szkoły, ale powoduje trudności w funkcjonowaniu, wymagające zajęć w formie indywidualnej, mogą być objęci zindywidualizowaną ścieżką kształcenia. Decyzja o wyborze tej formy nauczania
jest podejmowana na podstawie opinii wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje zajęcia wspólne z klasą i zajęcia indywidualne z uczniem w szkole. Ta forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej
nie dotyczy uczniów obejmowanych kształceniem na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Indywidualne nauczanie jest organizowane jedynie dla tych uczniów, którzy ze względu
na swoją chorobę nie mogą chodzić do szkoły. Uczestniczą oni w zajęciach prowadzonych w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem we własnych domach. Indywidualne nauczanie jest prowadzone na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

Jednocześnie informuję, że przy wprowadzaniu nowych rozwiązań mogą Państwo korzystać z pomocy i wsparcia wizytatorów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych, którzy zostali powołani we wszystkich kuratoriach oświaty.

Więcej informacji na ten temat znaleźć można również na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (zakładka „Kształcenie i wychowanie”) oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

 

Plakat edukacja włączająca